Översikt av dombokssammandraget

TillbakaDenna CD innehåller sammanfattning av de domsprotokoll som finns bevarade från perioden 1602 till 1700. Sammandragen av protokollen har gjorts av Gunnar Almqvist och har getts ut i bokform i 4 delar och täcker tiden från 1602 till 1750. Första delen som återges här utkom 1987. Förutom protokollen finns person- ort- och sakregister som gör det lätt att hitta om man söker efter en person, en ort eller en speciell företeelse. Östra Ämterviks hembygdsförening riktar ett varmt tack till familjen Almqvist som överlåtit materialet och rättigheterna till föreningen.
Läs bokens inledning Förord och inledning

Brasklapp

 

Hur man använder Domboks CD

Sammandragen av protokollen, domarna hittar Du under Protokollfliken upptill. När du klickat på den kommer du till en översikt över samtliga protokoll från tingen under perioden. Oftast hålls två tingsförhandlingar per år, ett vinterting (vt) och ett höstting (ht). Extrating och syn förekommer, dessa finns med närmast föregånde tingsprotokoll.
Klicka sedan på det ting du är intresserad av och du får upp hela protokollet för detta ting. Upptill på protokollet finns länk till föregående ting översikt och till nästkommande ting.
De olika målen är numrerade. Det är de inte i originalhandlingen utan det har gjorts för att man skall kunna få ett fungerande register. I registren finns angivet vilket ting man skall söka i, men också under vilken mål.
För den som söker en viss person eller ort eller viss företeelse finns det tre olika register.
Till höger finns de tre registren uppställda, personregistet är uppdelat i 6 delar efter efternamnets begynnelsebokstav. Ortregistret är uppdelat i 12 delar och sakregistret är uppdelat i 5 delar.
Klicka på den bokstav, bokstavsintervall, som det du söker börjar på och till vänster på skärmen kommer registret upp. Här drar du i listen tills du hittar det du söker.
Under ordet som du fått fram står så årtal och ting (vt/ht) pluss ett tal, detta tal är "målnummret" på det mål där ordet förekommer. Om det sökta förekommer vid flera mål under samma ting skrivs det med ett streck före (-55).
Nu kan du gå och klicka på protokollfliken och få en överikt över samtliga protokoll. Klicka sedan på det ting Du vill ha och du får upp protokollet.