Ordlista

Tillbaka

historia

Avgärda hemman = upptaget på bolbyns ägor

Avlinge =
förvärvat på annat sätt än genom arv

Avvittring =
bodelning. arvskifte, avsöndring, barnens arvedel skiftades innan förälder gifte om sig.

Bakarv =
föräldrar ärvde barn

Biltog =
fredlös, bannlyst. Allt togs ifrån honom och blev han dräpt fick han/hon inte begravas.

Bjugg =
korn (sädesslaget)

Bolby =
moderby, huvudbyn

Brandstod =
brandskadersättning (-hjälp)

Bördeskilling =
köpeskilling för jord som köpts genom bördsrätt

Bördsbrev =
intyg om hederlig och äkta börd

Bördsrätt =
rätt att förvärva genom släktskap, fast egendom ”tillhörde” släkten inte individen.

D smt =
Daler silvermynt Se Pengar

Domkval =
klander mot avkunnad dom

Dulgadråpsböter =
häradet bötar 50 öre till staten och 50 öre till målsägaren i ett dråp där dråparen ej är känd.

Edsöresbrott =
brott mot fridslagarna (kvinno-, hem-, kyrko- och tingsfrid)

Enfalt hor =
den ena parten är gift

Fallandesjuka =
epilepsi

Fall(hygge) =
avverkning (vanligen för svedjande)

Fasta (fastebrev) =
lagfartsbevis

Femmänningssoldat =
soldat vid reservregemente, uppsatt genom att fem rotar ålagts att utöver ordinarie indelning tillsammans leja och underhålla en soldat.

Frändsämjospillan =
lönskaläge, incest

Fäle =
samägande (i t ex bo eller brukning)

Gevaldiger =
ordningsman, polisman

Hammar(e)     =
hammarsmedja, järnbruk

Handklöfuarna  =
handklovar, handfängsel

Hemgång =
 hemfridsbrott (med avsikt att skada)

Herredagsman =
riksdagsman

Husröta =
förslitning av hus

Hudstrykes =
spöstraff

Hälftenbrukare =
arrendator, halva avkastningen utgjorde arrendet

Ibidem =
samma plats, samma person, samma by

Järn = Se pengar

Karolin =
silvermynt om 2 mk (20 öre)

Kappe =
1/32 tunna (ca 4,6 liter)

Kista = Se straff

Kjortel =
kjol eller rock

Kontributioner =
extraskatter (punktskatter)

Kungsådran =
inskränkning i strandrätten (tillhör kronan delvis)

Kväljande av dom =
klandrar

Kåve =
förstukammare

Lagmanspengar =
uttaxering för lagmans underhåll

Landsköp =
på landet förbjuden yrkesmässig handel

Lyser man frid över henne =
En sorts besöksförbud

Lönskaläge =
olovligt samlag (eg. mellan ogifta)

Löskonan =
l ösdriverska (kvinna som saknar fast bostad och arbete

Mk =
Mark, Se pengar

Morgongåva =
mannens bröllopsgåva till hustrun

Mökränkning =
Samlag mellan ogifta

Pengar =
växelkursen mellan myntslagen varierar under 1600-talet.

         Rd =
riksdaler, egentligen ett silvermynt, här förmodligen mest använt          som räknemynt, dvs att betalning skett på annat sätt, t ex i koppar eller          in natura.
         En oxe kunde värderas till 6 rd.
         I början av 1600-taltet är en rd = 1½ daler silver mynt = 6 mark .

          D smt = daler silvermynt – en d smt = 4 mark = 32 öre

          Mk = mark – en mark = 8 öre = 192 penningar
          [I slutet av 1600-talet kommer daler kopparmynt (d km) och
         Caroliner.
         En d smt var då lika med 3 d km (1665 -1776) och en daler Carolin var
         lika med 2 mark]

         Järn =  kan ha varit frågan om osmundare, d.v.s. järnbitar som både
          kunde betyda vikt och värde.

         Fat järn = kan vara frågan om ett fat osmundare och skulle då
          motsvara gissningsvis ca 130 kg järn.

Piparen =
flöjtspelare

Preceptor =
informator, lärare

Profoss =
militär el. civil polisman, rättstjänare

Rev =
mätlina om 100 fots längd. (Annan uppgift 120 alnar.)

Rödsot =
dysenteri, inflammation i tarm, kan vara dödlig

Saköre =
böter

Salpetersjuderistaten =
Salpeternäringen (tillverkar salpeter 5 mån/år, ej bunden av tjänstejonsstadgan)

Sexman =
rotemästare för övervakande av kyrkotukten inom socknen

Skvaltkvarn =
mindre, vattendriven mjölkvarn

Skärstockar =
räknepinne

Stavrumsved =
ved man använder till laggkärl

Straff =
Gatlopp = springa mellan två led och bli piskad, bötesomvandling
          80 daler i böter motsvarades av ca. 6 gatlopp.
         Spöstraff = slagen med ris eller spö
         Sitta i stock = sitta fastlåst i en stock utanför kyrkan
         "lägges i kistan " = fängelse, gårdsfängelse

Uppbud (ub)  = förvärv av fast egendom skulle tillkännages vid tre på var andra följande ting. När ett år förflutit efter 3:dje uppbudet var förvärvet "lagståndet". Den som ansåg sig äga bättre rätt till egendomen måste således anföra klander dessförinnan.

Utridare =
har i staden ansvar för att landköp ej förekommer, budbärare

Vildvaror =
 skinn av varg, räv och lo